Novinky a udalosti

Seminár: „BIOTICKÉ A ABIOTICKÉ FAKTORY PRÍRODNÉHO PROSTREDIA”

Jun 13, 2015

Dňa 10.júna 2015 sa na ostrove Sentendre v obci Szigetmonostor (HU) konal 4. medzinárodný odborný seminár vedený v slovensko-maďarskom jazyku, prítomných bolo 17 účastníkov. Účastníci sa oboznámili i s praktickými ukážkami terénnych prác – stanovenie obsahu CO2 metódou IRGA (Infra Red Gas Analyser) určením redukcie CO2 (proces fotosyntézy) a nárastu obsahu CO2 v ovzduší (vplyvom výdychu človeka).
Cieľom seminára bola stručná prezentácia realizovaných terénnych prác s objasnením princípov použitých výskumných metód. Aplikované terénne práce boli na vybraných stanovištiach zamerané na diverzitu druhov a spoločenstiev nadzemnej fytomasy, na ekologické služby trávnych porastov, na ochranu zložiek životného prostredia a na retenčnú schopnosť pôd.
Zámerom seminára bolo zvýrazniť možnosti nedeštrukčných výskumných metód pre hodnotenie kvality zložiek životného prostredia a jej dynamiky s poukázaním na ich využitie v praxi.