Projekt Klimatický park si v rámci  Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 kladie za cieľ aplikovať aktivity v oblasti ochrany klímy do praxe (zalesňovanie, obnova biotopov) na ostrove Szentendre, čím sa zároveň uvedie problematika rozvoja vidieka a kvality života do aktívneho priestoru vzdelávania so zvýšením environmentálneho povedomia obyvateľov Maďarska a Slovenska.

Záverečná konferencia projektu Klímapark

Projektoví partneri usporiadali dňa 30. júna 2015 v Szigetmonostori (HU) záverečnú konferenciu.

Náučný chodník cez smartphone

V rámci projektu Klimatický park Vám Regionálne environmentálne centrum v spolupráci so Samosprávou obce Szigetmonostor pripravilo možnosti v čo najširšej miere spoznať hodnoty ostrova Szentendre pomocou internetových navigačných služieb. http://tanosveny.rec.org/sk/

Seminár: „BIOTICKÉ A ABIOTICKÉ FAKTORY PRÍRODNÉHO PROSTREDIA”

Dňa 10.júna 2015 sa na ostrove Sentendre v obci Szigetmonostor (HU) konal 4. medzinárodný odborný seminár vedený v slovensko-maďarskom jazyku, prítomných bolo 17 účastníkov.

Kalkulátor uhlíkovej stopy

Vyplnením krátkeho dotazníka (5 min.) sa človek môže dozvedieť o úrovni záťaže vlastnej individuálnej uhlíkovej stopy, o možnostiach jej zníženia z pozície jednotlivca.